Privacy reglement – Huisartsenpraktijk Witvoet – Zeist

Welkom bij Huisartsenpraktijk Witvoet

Welkom op de website van Huisartsenpraktijk Witvoet

U kunt hier informatie vinden over de praktijk zoals de openingstijden, afspraken maken, de medewerkers en overige praktische informatie.

Voor meer informatie kunt u de menu-balk bovenaan de pagina aanklikken.

Tevens kunt u zich aanmelden, als u dit wilt, in de persoonlijke patienten-omgeving (zie rechtsboven en tevens in de menu-balk rechts). Wat u hiermee kunt, is: vragen stellen per mail, herhaalrecepten aanvragen en een deel van uw dossier inzien.

Privacy reglement

Hoog Kanje 186 C1  3708 DL Zeist 030 691 8507

 

Privacy reglement

Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP)

Huisartsenpraktijk Witvoet volgt de WBP. In deze wet staat beschreven hoe onze
medewerkers met uw gegevens dienen om te gaan. De wet is opgesteld om er voor te zorgen
dat met uw persoonlijke gegevens zorgvuldig wordt omgegaan. De gegevens die wij in uw
dossier vastleggen moeten juist en volledig zijn, en mogen in principe alleen worden gebruikt
voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt. U moet er van uit kunnen gaan dat uw gegevens
vertrouwelijk worden behandeld, dat ze uitsluitend worden gebruikt door de persoon of instantie
die ze in het kader van de zorgverlening aan u nodig heeft, en dat ze niet zonder uw
toestemming aan derden worden verstrekt. Het zijn immers uw persoonlijke gegevens.
Informatie over de wetgeving WBP kunt u vinden op www.cbpweb.nl

Om ervoor te zorgen dat de medewerkers van Huisartsenpraktijk Witvoet de Wet
Bescherming Persoonsgegevens naleven, hebben wij een privacyreglement opgesteld.
1. Doel van het verzamelen en verwerken van patiëntgegevens:
a. Patiëntgegevens worden op een zorgvuldige wijze verwerkt, en alleen gebruikt
voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld (verlenen van
huisartsgeneeskundige zorg).
b. Gegevens kunnen worden verzameld tijdens consulten, behandelingen of
contacten anderszins
c. Doeleinden zijn:
i. gebruik in het kader van de te verlenen zorg (met name (tel.) consult,
visite, behandeling, medicatie, doorverwijzing, overdracht)
ii. gebruik ten behoeve van het voeren van doelmatig beheer en beleid in de
organisatie, waaronder de bewaking van de eigen kwaliteit van zorg

2. Organisatie van de informatiebeveiliging
Huisartsenpraktijk Kerckebosch heeft de volgende maatregelen genomen en
werkafspraken gemaakt om zeker te stellen dat patiëntgegevens zorgvuldig worden
behandeld:
a. Alle medewerkers die patiëntgegevens verwerken of anderszins kennis nemen van
patiëntgegevens zijn gehouden aan geheimhouding; Middels het tekenen van het
arbeidscontract (artikel 9) verplichten alle medewerkers zich hiertoe.
b. Patiëntgegevens worden niet langer bewaard dan nodig; medische gegevens worden in
beginsel twintig jaren bewaard, of zoveel langer als redelijkerwijs nodig om
verantwoorde zorg te kunnen leveren
c. Alleen bevoegden hebben toegang tot de (digitale) gegevensbestanden; hiertoe zijn computers voorzien van een wachtwoord. Het toekennen van de wachtwoorden is
protocollair vastgelegd. De ruimten waarin gegevens worden opgeslagen zijn niet vrij
toegankelijk
d. Patiënten worden geïnformeerd over de verzameling en verwerking van gegevens door
de praktijk bij de eerste inschrijving van de patiënt bij de praktijk.
3. Rechten van de patiënt
a. De patiënt heeft recht op inzage in alle gegevens die over hem zijn verzameld en
verwerkt.
b. De patiënt heeft recht op een afschrift van de over hem of haar verzamelde en
verwerkte gegevens.